Uppehållstillstånd / On Hold

Cecilia Parsberg

(for English – scroll down)

Historisk plats: Mesopotamien

Uppehållstillstånd

Kvinnan på fotot är en vandrare som övernattar enligt allemansrättens frihet under ansvar.i

Hon är skyddslös då hon sover och behöver därför enskildhet för att få vara ifred.

Hon inrättar ett tillfälligt hem i sin sovsäck.

Cecilia Parsbergs foto ”Uppehållstillstånd” hänger högt upp mellan två ekar i Nääs park. Det är gjort med tanke på att varje människa — 7,3 miljarder människor — behöver ett hem. Ett hem är inte bara ett fysiskt skydd mot väder och vind. ”Hem” är också hemkänsla; här kan jag vila och vara sårbar, här kan himlen öppna sig. Vad är ett hem för dig?

Uppehållstillstånd” (C-print 63cm X 200cm på plexiglas).

En berättelse till konstverket i Nääs park

Då jag fick utställningsuppdraget ombads jag förhålla mig till en valfri historisk plats/område utmed folkvandringens sträckning från Afrika. Jag har valt nordvästra Syrien, i utkanten av det forntida Mesopotamien; tvåflodslandet mellan Eufrat och Tigris. Mellan Aleppo och Idlib finns det ett 40-tal Antika städer utsedda av UNESCOs världsarvskommitté som ett unikt kulturlandskap för dess arkitektoniska lämningar av bostäder, hedniska tempel, kyrkor, cisterner, badhus, jordbruksanläggningar, från ett antal civilisationer: den sumeriska, akkadiska, hettitiska, hurritiska, babylonska, mediska, assyriska och persiska. Människor har under århundraden rest för att besöka detta kulturella arv, man skulle kunna säga att på platser där vi delar historiskt arv råder en global allemansrätt. Man kan också påstå att för det pluralistiska väst är allmän tillgång till arv en individuell rättighet. I det pågående kriget har flera av dessa platser utsatts för förstörelse eller är i riskzonen att bli förstörda av Daesh (IS).ii Idag försvaras flera av dessa platser av en multietnisk och multireligiös allians YPG som delar tron på att bra samhällen bygger på Pluralism och att olika religionstillhörigheter kan dela sinnliga bilder och värderingar.iii

iv

YPG’s brigad med kvinnor kallas för The Women’s Protection Units.v En av de kvinnliga soldaterna säger: ”The woman have been suppressed for more than 50,000 years and now we have the possibility of having our own will, our own power and our own personality”.vi Detta påstående är diskuterat inom den vetenskapliga gemenskapen där det finns de som hävdar att kvinnan varit jämställd med mannen under en viss period i de mesopotamiska kulturerna. Den brittiska historikern Amanda Foreman hävdar att under Sumeriska civilisationen, hade kvinnor samma makt som männen. Prästinnor och präster hade samma makt i templen.vii Kvinnan kunde studera precis som män och lagarna skyddade också henne; i äktenskapet kunde kvinnan skilja sig och hade egen egendom, och i affärsvärlden fanns inga restriktioner.viii Under den öppna och utåtriktade sumeriska kulturen utvecklades astrologi, matematik och skriftspråket 3300 f.Kr. Sumererna uppfann hjulet och plogen och idkade hantverk såsom vävning, läderarbeten, keramik, murverk och metallarbeten. 2340 f.Kr då Sumer erövrades av Akkaderna och då Assyriska väldet spreds i norra Mesopotamien förlorade kvinnorna efter hand sina rättigheter i samhället och uteslöts från offentligheten.ix Den första nedskrivna lagen om slöja för kvinnor är från denna tid. Kvinnomisshandel legaliserades.x Konsten från denna tid vittnar om en växande patriarkal kultur, kvinnorna förlorar alltmer sin frihet, menar historikern Amanda Foreman.

xi

Ytterligare en i YPG:s kvinnobrigad uttrycker ett skäl till varför hon försvarar sitt land, dess historiska platser och vad hon vill förändra: “I see the Syrian revolution as not only a popular revolution of the people but also as a revolution of woman.Dessa soldater vill utmana rådande strukturer med kvinnor respektive mäns roller, och göra nya, mer relevanta. Deras agerande utmanar de rådande bilderna av kvinnor och män.

När vi lever under likartade betingelser framträder gemensamma bilder, ur (ofta) tysta förhandlingar sker överenskommelser om vilka bilder vi ska dela. Att synliggöra kommunikation på sinnlig grund är ofta konstnärernas uppdrag. Kan vi mer aktivt bidra till att skapa framtidens bilder — uttrycka vad vill vi med framtiden? Det är frågor som sysselsätter mig som konstnär.

Noter

ii http://whc.unesco.org/en/news/1499/. I ett bombanfall den 12 maj 2016 då en sådan plats skadats, gick UNESCO:s generaldirektör ut med ett fördömande: ”Cultural heritage is part of the communities’ memory and identity and is a significant resource for future reconciliation and sustainable development. This is why it must be respected and protected by all means”.

v YPJ — The Women’s Protection Units också känt som Women’s Defense Units — är YPG’s kvinnliga brigad som bildades 2012. YPJ består av närmare 20,000 kvinnor som är stridande och utgör cirka 40% av YPG. http://www.telesurtv.net/english/news/Kurdish-Women-Turning-Kobani-into-a-Living-Hell-for-Islamic-State-20141014-0072.html

vi Sedan 2011 under det syriska folkets revolution mot diktaturen har flera av platserna i området/kulturlandskapet i norra Syrien som utsetts av UNESCO till världsarv belägrats av islamistiska grupper däribland Daesh (IS) som motsätter sig vördnad för och förekomsten av helgedomar och heliga platser och systematiskt förstör dem.

viii Uppgifterna är från ”Kvinnors makt i Världshistorien” http://urplay.se/program/193170-kvinnors-makt-i-varldshistorien-civilisation. Programmet är skrivet för BBC, av Dr. Amanda Foreman som doktorerade i 18th Century British History, vid Oxford University in 1998. Foreman undersöker världens första lagar stiftade i Mesopotamien. Här behandlas frågor om skilsmässa, abort och användande av slöja. Hon berättar bland annat historien om Enheduanna, världens första till namnet kända författare och visar dessa skrifter.

x ”De 112 Assyriska lagarna som härrör från 1100-talet f.Kr finns i Berlin. Över hälften av dem handlar om giftermål och sex.” (21:40min), http://urplay.se/program/193170-kvinnors-makt-i-varldshistorien-civilisation

On Hold

The woman on the photograph is a wanderer staying overnight according to ”Allemansrätten” — freedom with responsibility.i

She is defenceless when she sleeps and therefore needs solitude to be in peace.

She establishes a temporary home in her sleeping bag.

Cecilia Parsbergs photo ”On Hold” is hanging high between two oak trees in Nääs Park. ii It is made with the thought that every human being -— 7.3 billion people — needs a home. A home is not only a physical protection against the wind and weather. ”Home” is also home feeling; here I can rest and be vulnerable, here the sky can open. What is a home for you?

On Hold” (C-print 63cm X 200cm on plexiglass).

A story to the art work in Nääs park

When I received the exhibition assignment, I was asked to relate to an optional historical site/area along the migration route from Africa. I have chosen northwest Syria, in the outskirts of ancient Mesopotamia; the land between the rivers Euphrates and Tigris. Between Aleppo and Idlib, there are about 40 ancient Ancient cities designated by the UNESCO World Heritage Committee as a unique cultural landscape for its architectural remains of homes, pagan temples, churches, cisterns, bathhouses, farms, from a number of civilizations: the Sumerian, Akkadian, Hittite, Hurritan, Babylonian, Medical, Assyrian and Persian. For centuries, people have traveled to visit this cultural heritage, one could say that in places where we share historical heritage there is a universal right of ”Allemansrätt” — a Swedish concept.iii It can also be said that for the pluralistic west, public access to inheritance is an individual right. In the ongoing war, several of these sites have been subjected to destruction or are at risk of being destroyed by Daesh (IS). Today, many of these sites are defended by a multi-ethnic and multireligious alliance YPG that shares belief that good communities are based on pluralism and that different religions can share sensual images and values.

iv

YPG’s brigade with women is called The Women’s Protection Units.v One of the female soldiers says: ”The woman has been suppressed for more than 50,000 years and now we have the possibility of having our own will, our own power and our own personality.”vi This statement is discussed within the scholarly community, there are those who claim that the woman has been equal to the man for a certain period in the mesopotamian cultures. British historian Amanda Foreman claims that during the Sumerian civilization, women had the same power as men. Priestesses and priests had the same power in the temples.vii The woman could study just like men and the laws also protected her; In marriage, the woman could differ and had her own property, and in the business world there were no restrictions.viii During the open and outward Sumerian culture, astrology, mathematics and the writing language developed 3300 BC. The Sumerians invented the wheel and the plow and practiced crafts such as weaving, leatherwork, ceramics, masonry and metalworking. 2340 BC when Sumer was conquered by the Akkades and when the Assyrian empire spread in northern Mesopotamia, the women gradually lost their rights in society and were excluded from the public.ix The first written law about veil for women is from this time. Violence against women was legalised.x The art of this era testifies to a growing patriarchal culture, women are increasingly losing their freedom, says historian Amanda Foreman.

xi

Another one in YPG’s women warriors expresses why she defends her country, its historical places and what she wants to change: ”I see the Syrian revolution as not only a popular revolution of the people but also as a revolution of women .” These soldiers want to challenge existing structures between women and men, and to make new, more relevant ones. Their actions challenge the prevailing images of women and men.

When we live under similar conditions, common images appear, from (often) silent negotiations we make agreements on which images we will share. Visualizing communication on a sensible basis is often the artist’s mission. Can we more actively contribute to creating future images — express what we want in the future? These are questions that engage me as an artist.

Notes

ii Uppehållstillstånd means also Residency permit in Swedish.

v YPJ – The Women’s Protection Units, also known as Women’s Defense Units – is YPG’s female brigade, formed in 2012. YPJ consists of nearly 20,000 women who are fighting and make up about 40% of YPG. http://www.telesurtv.net/english/news/Kurdish-Women-Turning-Kobani-into-a-Living-Hell-for-Islamic-State-20141014-0072.html

vi Since 2011, under the Syrian people’s revolution against the dictatorship, several of the sites in the Northern Syria area / cultural landscape designated by UNESCO to world heritage were hosted by Islamic groups including Daesh (IS) who oppose reverence and the presence of holy places and holy places and systematically destroys them.

viii The information is from ” The Ascent of Woman 1 Civilisation – BBC Documentary 2015” https://www.youtube.com/watch?v=PPMocsqHnDo&app=desktop. The program is written by Dr. Amanda Foreman, who studied in 18th Century British History, at Oxford University in 1998. Foreman examines the world’s first laws founded in Mesopotamia. Here are questions about divorce, abortion and the use of veil. She tells, among other things, the story of Enheduanna, the world’s first-known author, and shows these writings.

x ”The 112 Assyrian laws that originate from the 11th century BC are in Berlin. Over half of them are about marriage and sex. ”(21: 40min). https://www.youtube.com/watch?v=PPMocsqHnDo&app=desktop